Nước khoáng Quang Hanh 500ml mặn bổ dung gas nắp xanh

Nước khoáng Quang Hanh 500ml mặn bổ dung gas nắp xanh